Celem analizy tego obszaru jest  znalezienie odpowiedzi na pytanie jak przedsiębiorstwo może ograniczyć, zużycie energii, w tym poprawić efektywność energetyczną przy optymalnym wykorzystaniu zasobów finansowych i ludzkich, a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań systemowych w odpowiedzi na rosnące koszty cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Optymalizacja energetyczna procesów produkcyjnych obejmuje analizę możliwości generowania oszczędności przez urządzenia konwertujące, przesyłające i  zużywające energię, pracujące w instalacji technologicznej. W ramach optymalizacji przeanalizowane zostają poszczególne cykle pracy maszyn i instalacji technologicznych w oparciu o główne media energetyczne tj. energia elektryczna, sprężone powietrze, energia zawarta w paliwach gazowych, stałych i płynnych, energia cieplna.

Nasze działania obejmują rekomendacje i analizę całościowego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa w odniesieniu do zarządzania gospodarką energetyczną i sprowadzają się do mierzalnych danych. Dzięki nim możemy wskazać organizacji bieżący wynik energetyczny, kluczowy do podejmowania  odpowiednich decyzji biznesowych wpływających na poprawę efektywności energetycznej, w tym oszczędność energii.

Wynik energetyczny obejmuje wskaźniki liczbowe, ocenę realizacji zaplanowanych działań, efekt energetyczny oraz finansowy z nich wynikający.

Nasze doświadczenia oraz doświadczenia naszych partnerów merytorycznych dowodzą, iż działania w obszarze organizacyjnym danego przedsiębiorstwa/ firmy, są najszybszym i najprostszym sposobem poprawy wyniku energetycznego oraz idących za tym oszczędności finansowych!

W swych analizach i rekomendacjach staramy się podejść procesowo w podziale na następujące etapy:
ETAP 1: Diagnoza dotychczasowego zarządzania energią:
Odpowiedzi na pytanie jak firma dotychczas zarządza energią (elektryczną, cieplną, zużyciem paliw  i innych) i jakie skutki to rodzi dla wyniku
energetycznego (ilości zużytej energii, bądź energochłonności procesów).
Efektem analizy wstępnej jest Raport stanowiący podstawę co należy wdrożyć, aby poprawić sposób zarządzania energią.
ETAP 3: Prace wdrożeniowe w zakresie realizacji zaleceń określonych w Raporcie z etapu 1:
Stworzenie jasnych wytycznych w formie procedur i dobrych praktyk, służących poprawie wyniku energetycznego.
W wyniku tych analiz nasi partnerzy przygotowują audyt końcowy, którego celem jest ocena skuteczności wdrożonych rozwiązań i korzyści, które organizacja uzyskała oraz wskazanie obszarów dalszego doskonalenia energetycznego.
ETAP 4: Na koniec przeprowadzany jest raz jeszcze audyt:
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej duże przedsiębiorstwa pod groźbą znacznych sankcji finansowych mają obowiązek przeprowadzania w cyklu 4-letnim audytów energetycznych oraz poinformowania o jego wynikach URE. Jak wskazują praktyki, proponowane działania inwestycyjne z raportów audytów energetycznych nie zawsze wpisują się politykę zakupową firm, co prowadzi do ich zaniechania.

Zoptymalizowanie tego obszaru, poprzez zaimplementowanie standardu zarządzania energią ISO 50001 pozwala zarówno spełnić wymóg ustawy, ograniczyć wydatki na przeprowadzenie kosztownego audytu energetycznego oraz wdrożyć rozwiązania poprawiające wynik energetyczny, zgodnie z aktualnymi możliwościami finansowymi firmy. Wdrożenie normy ISO 50001 ponadto daje możliwość najbardziej optymalnego zużycia energii przez przedsiębiorstwo oraz jego monitoring, prowadzący do korzystnych efektów finansowych i środowiskowych.

Współpracujemy z renomowanymi partnerami w tym obszarze, którzy swoim doświadczeniem jak i również wiedzą są kreatorami, a w wielu wypadkach twórcami innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania procesami efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie kosztów energetycznych procesów produkcji.  
System monitoringu mediów pokazujący nieprawidłową pracę sprężarek:
Wykres (poniżej) przedstawia porównanie całkowitych kosztów produkcji sprężonego powietrza w instalacji
sprężonego powietrza fabryki (X) w stanie aktualnym oraz w stanie po usunięciu wskazanych wycieków:
Wykres zużycia mediów energetycznych:
WERYFIKOWANE MEDIA ENERGETYCZNE:
Energia elektryczna
Sprężone powietrze
Ciepło (użytkowe, procesowe) (Ciepło odpadowe)
Paliwa gazowe
Paliwa stałe
Paliwa płynne
Weryfikacja stanu opomiarowania obiektów i znajdującego się w nich wyposażenia.
Analiza przepływu energii do poszczególnych odbiorników.
Analiza strat energii.
Zestawienie danych dotyczących zużycia energii z wynikami procesów.
Analiza uzyskanych wartości wskaźników energetycznych, w ujęciu zmiennych
mających wpływ na zużycie energii elektrycznej.
Zaproponowanie działań nie inwestycyjnych i inwestycyjnych o atrakcyjnej stopie
zwrotu inwestycji.
Wdrożenie planu monitorowania efektów wprowadzonych działań.
Medium
Zakres
Przeanalizowanie zużycia wszystkich nośników energii (w kontekście obecnym i historycznym) używanych do procesów technologicznych oraz potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zidentyfikowanie miejsc, które odznaczają się znaczącym wykorzystaniem energii.
Zaproponowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii, celem uzyskania oszczędności finansowych oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Określenie Obszaru Znacznego Wykorzystania Energii (OZWE).
Wyznaczanie celów energetycznych ukierunkowanych na poprawę wyniku energetycznego.
ETAP 2: Przegląd energetyczny:
Optymalizacja Energetyczna Procesów Produkcji
Obszar działalności
NASI PARTNERZY
Obszar działalności
Optymalizacja Energetyczna Procesów
Produkcji
Celem analizy tego obszaru jest  znalezienie odpowiedzi na pytanie jak przedsiębiorstwo może ograniczyć, zużycie energii, w tym poprawić efektywność energetyczną przy optymalnym wykorzystaniu zasobów finansowych i ludzkich, a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań systemowych w odpowiedzi na rosnące koszty cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Optymalizacja energetyczna procesów produkcyjnych obejmuje analizę możliwości generowania oszczędności przez urządzenia konwertujące, przesyłające i  zużywające energię, pracujące w instalacji technologicznej. W ramach optymalizacji przeanalizowane zostają poszczególne cykle pracy maszyn i instalacji technologicznych w oparciu o główne media energetyczne tj. energia elektryczna, sprężone powietrze, energia zawarta w paliwach gazowych, stałych i płynnych, energia cieplna.

Nasze działania obejmują rekomendacje i analizę całościowego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa w odniesieniu do zarządzania gospodarką energetyczną i sprowadzają się do mierzalnych danych. Dzięki nim możemy wskazać organizacji bieżący wynik energetyczny, kluczowy do podejmowania  odpowiednich decyzji biznesowych wpływających na poprawę efektywności energetycznej, w tym oszczędność energii.

Wynik energetyczny obejmuje wskaźniki liczbowe, ocenę realizacji zaplanowanych działań, efekt energetyczny oraz finansowy z nich wynikający.

Nasze doświadczenia oraz doświadczenia naszych partnerów merytorycznych dowodzą, iż działania w obszarze organizacyjnym danego przedsiębiorstwa/ firmy, są najszybszym i najprostszym sposobem poprawy wyniku energetycznego oraz idących za tym oszczędności finansowych!

W swych analizach i rekomendacjach staramy się podejść procesowo w podziale na następujące etapy:
ETAP 1: Diagnoza dotychczasowego zarządzania energią:
Odpowiedzi na pytanie jak firma dotychczas zarządza energią (elektryczną, cieplną, zużyciem paliw  i innych) i jakie skutki to rodzi dla wyniku
energetycznego (ilości zużytej energii, bądź energochłonności procesów).
Efektem analizy wstępnej jest Raport stanowiący podstawę co należy wdrożyć, aby poprawić sposób zarządzania energią.
ETAP 2: Przegląd energetyczny:
Przeanalizowanie zużycia wszystkich nośników energii (w kontekście obecnym i historycznym) używanych do procesów technologicznych oraz potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zidentyfikowanie miejsc, które odznaczają się znaczącym wykorzystaniem energii.
Zaproponowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii, celem uzyskania oszczędności finansowych oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Określenie Obszaru Znacznego Wykorzystania Energii (OZWE).
Wyznaczanie celów energetycznych ukierunkowanych na poprawę wyniku energetycznego.
ETAP 3: Prace wdrożeniowe w zakresie realizacji
zaleceń określonych w Raporcie z etapu 1:
Stworzenie jasnych wytycznych w formie procedur i dobrych praktyk, służących poprawie wyniku energetycznego.
ETAP 4: Na koniec przeprowadzany jest raz
jeszcze audyt:
W wyniku tych analiz nasi partnerzy przygotowują audyt końcowy, którego celem jest ocena skuteczności wdrożonych rozwiązań i korzyści, które organizacja uzyskała oraz wskazanie obszarów dalszego doskonalenia energetycznego.
WERYFIKOWANE MEDIA ENERGETYCZNE:
Medium
Energia elektryczna
Sprężone powietrze
Ciepło (użytkowe, procesowe) (Ciepło odpadowe)
Paliwa gazowe
Paliwa stałe
Paliwa płynne
Weryfikacja stanu opomiarowania obiektów i znajdującego się w nich wyposażenia.
Analiza przepływu energii do poszczególnych odbiorników.
Analiza strat energii.
Zestawienie danych dotyczących zużycia energii
z wynikami procesów.
Analiza uzyskanych wartości wskaźników energetycznych, w ujęciu zmiennych
mających wpływ na zużycie energii elektrycznej.
Zaproponowanie działań nie inwestycyjnych i inwestycyjnych o atrakcyjnej stopie
zwrotu inwestycji.
Wdrożenie planu monitorowania efektów wprowadzonych działań.
Zakres
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej duże przedsiębiorstwa pod groźbą znacznych sankcji finansowych mają obowiązek przeprowadzania w cyklu 4-letnim audytów energetycznych oraz poinformowania o jego wynikach URE. Jak wskazują praktyki, proponowane działania inwestycyjne z raportów audytów energetycznych nie zawsze wpisują się politykę zakupową firm, co prowadzi do ich zaniechania.

Zoptymalizowanie tego obszaru, poprzez zaimplementowanie standardu zarządzania energią ISO 50001 pozwala zarówno spełnić wymóg ustawy, ograniczyć wydatki na przeprowadzenie kosztownego audytu energetycznego oraz wdrożyć rozwiązania poprawiające wynik energetyczny, zgodnie z aktualnymi możliwościami finansowymi firmy. Wdrożenie normy ISO 50001 ponadto daje możliwość najbardziej optymalnego zużycia energii przez przedsiębiorstwo oraz jego monitoring, prowadzący do korzystnych efektów finansowych i środowiskowych.

Współpracujemy z renomowanymi partnerami w tym obszarze, którzy swoim doświadczeniem jak i również wiedzą są kreatorami, a w wielu wypadkach twórcami innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania procesami efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie kosztów energetycznych procesów produkcji.  
System monitoringu mediów pokazujący nieprawidłową pracę sprężarek:
Wykres (poniżej) przedstawia porównanie całkowitych kosztów produkcji sprężonego powietrza w instalacji sprężonego powietrza fabryki (X) w stanie aktualnym oraz w stanie po usunięciu wskazanych wycieków:
Wykres zużycia mediów energetycznych:
NASI PARTNERZY
© 2021 www.polishisraeliforum.com
Wszelkie prawa zastrzeżone
Skontaktuj się z nami:
Forum Founder:

Mr. Marek Kobiec
54/56/20 H.Sienkiewicza Street
50349 Wroclaw,
Poland
mobile phone : +48 531 260 600
Forum Founder:

Mr. Chen Filipowicz
402 Nof Harim Street
9083600 Har Adar,  
Israel
mobile phone: +972 50 533 8688